Kurs dla auditorów / auditorów wiodących systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015

Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia auditów trzeciej strony systemów zarządzania jakością, pod kątem zgodności z normą ISO 9001:2015, zgodnie z wymaganiami ISO 19011 i ISO 17021 (tam gdzie ma to zastosowanie)

Moje oferty

Opis

 § Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001. Zasady określone w ISO 9001 pozwalają na sformalizowanie systemu zarządzania do auditowania, badania i ciągłego doskonalenia jako system zarządzania jakością.


 Akredytacja IRCA 

SGS posiada globalną akredytację wydaną przez Międynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów (International Register of Certified Auditors) (IRCA). Numer rejestracji kursu w IRCA: 17977 - PR 328.

Oczekiwana wiedza wstępna od uczestników w zakresie: 

Systemów Zarządzania

cyklu PDCA

głównych elementów systemu zarządzania, wzajemnych powiązań pomiędzy odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa, polityką, celami, planowaniem, wdrożeniem, środkami pomiaru,  przeglądem i ciągłym doskonaleniem

zarządzania Jakością

fundamentalnych koncepcji i 7 zasad zarządzania zgodnie z ISO 9000:

 Orientacja na klienta

Przywództwo

Zaangażowanie ludzi

Podejście procesowe

Doskonalenie

Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów

Zarządzanie relacjami

ISO 9001

Znajomość wymagań ISO 9001 oraz powszechnie stosowanych terminów i definicji zarządzania jakością, podanych w ISO 9001, którą można zdobyć na szkoleniu podstawowym SZJ rejestrowanym w IRCA lub innym równoważnym

Kompleksowy kurs Auditora Wiodącego w zakresie normy ISO 9001:2015 oferowany przez lidera usług szkoleniowych

Nasze kursy są prowadzone przez trenerów, którzy są ekspertami w zakresie systemów zarządzania jakością, a także doświadczonymi trenerami. Twoja wiedza i umiejętności zostaną rozwinięte poprzez interaktywne i praktyczne podejście do nauki. Materiały studium przypadku i ćwiczenia z odgrywaniem ról służą do rozwijania i ćwiczenia umiejętności na wszystkich etapach auditu. Uczestnicy są na bieżąco oceniani i zobowiązani do zaliczenia pisemnego egzaminu kończącego kurs.

Skontaktuj się z lokalnym biurem SGS, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kursów dostępnych w Twoim regionie.

Cele

Czego nauczysz się na naszym kursie Auditora Wiodącego ISO 9001?


 Po ukończeniu kursu będziesz potrafić:

 • Opisać cel systemu zarządzania jakością i objaśnić 7 zasad zarządzania jakością 
 • Objaśnić cel, zawartość i powiązania pomiędzy rodziną norm serii ISO 9000
 • Zinterpretować wymagania normy ISO 9001 w kontekście auditu 
 • Zaplanować oraz przeprowadzić audit oraz przygotować raport z auditu, który daje wartość dodaną dla organizacji  
 • Spełnić wymagania szkoleniowe dla rejestracji Auditora lub Auditora Wiodącego w IRCA 

  Audytorium

  Ten kurs daje możliwość specjalistom ds. Zarządzania jakością zaktualizowania swoich umiejętności w interaktywnym i wspierającym otoczeniu.

  Materiały studium przypadku i ćwiczenia z odgrywaniem ról służą do rozwijania i ćwiczenia umiejętności na wszystkich etapach auditu. Uczestnicy są na bieżąco oceniani i zobowiązani do zaliczenia egzaminu pisemnego na zakończenie kursu.


  Szczegóły

  57340902

  40 hours

  System ma obecnie problemy i pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli wystąpi błąd, wróć wkrótce i spróbuj ponownie.
  loading...