Classroom 1 Day
42755777

ISO 50001:2018 Energy Planning

มุ่งเน้นให้มีการจัดการและปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน เนื่องจากการวางแผนด้านพลังงานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับระบบการจัดการพลังงาน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน, การทบทวนด้านพลังงาน, การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ, การจัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน, การกำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน และการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงาน
Classroom 1 Day
42755777