SGS Academy Thailand - Data Privacy Awareness

Data Privacy Awareness

My Offerings

Description

***ใบรับรองผลและเอกสารการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะการฝึกอบรมแบบ In-house)***หัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน ได้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้าฟังรับทราบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สิทธิของเจ้าของข้อมูลและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรในระดับเบื้องต้นเพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนด

Objectives

  • มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
  • หลักการขององค์กรต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทราบถึงการจัดทำองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

Audience

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะหากท่านคือ

  • หน่วยงานทางด้าน compliance หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
  • องค์กรประเภท E-commerce
  • หน่วยงานดูแลลูกค้าหรือฝ่ายขาย ผู้นำทางด้านการค้าขายต่างประเทศ
  • เจ้าหน้าที่ส่วนงาน IT ขององค์กร

View Details

46712744

1 Day

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...